buy smart
keurmerk
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Foto

EM Sporting

Postadres:
Transportweg 46
9645 KX  Veendam

Kantoor: 0598 - 717 718
Emailadres:
info@emsporting.nl
Internetadres: www.emsporting.nl
K.V.K. nr: 76495698
IBAN / Sepa-nummer NL75INGB0674651324
BTW nummer NL860645204B01
Uitgebreide Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de K.V.K.

Artikel 1. Definities
 
In deze beknopte Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:
1.1 Afnemer:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EM Sporting in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
1.2. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen EM Sporting en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3. Producten:
Sportartikelen & accessoires in de ruimste zin van het woord.
1.4. Gemonteerde producten:
Sportartikelen die in opdracht van de afnemer zijn gewijzigd in samenstelling door middel van montage en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.
1.5 Diensten:
De door EM Sporting al dan niet betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin.
1.6 Bestelling/order:
Iedere opdracht van afnemer aan EM Sporting. Bestelling en orders kunnen telefonisch en via de internetshops van EM Sporting geplaatst worden.

Artikel 2. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling via de internetshops van EM Sporting of een telefonische bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat. EM Sporting heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
EM Sporting draagt er zorg voor dat:
- De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan EM Sporting (met uitzondering van betaling bij het afhalen van de bestelling).
- De bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor
rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij EM Sporting.
 
EM Sporting:
- Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van sportartikelen
en accessoires en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.
- Is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden.
- Is gerechtigd afnemer zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van EM Sporting te weigeren.
 
Artikel 3. Aanbod & overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en EM Sporting behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer EM Sporting de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen en in sommige gevallen heeft bevestigd (rembours). EM Sporting heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

Artikel 4. Prijzen & tarieven
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
EM Sporting behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door EM Sporting aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Betaling
De volgende betaalmethodes zijn mogelijk bij EM Sporting:
- Vooraf betalen
- Elektronisch
 
Per land kan er een keuze gemaakt worden met diverse elektronische betaal mogelijkheden. Hieronder vallen onder andere IDEAL, Pay Pal en overboeking.
 
Artikel 6. Levering/levertermijn/bezorging

De gemiddelde levertijd van producten is 10 werkdagen.
De door EM Sporting opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per E-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan EM Sporting een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij EM Sporting het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

EM Sporting behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice of in envelop aan u worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling gedurende 3 weken afhalen bij het postkantoor. Uw “niet goed geld terug garantie” gaat in op de dag dat de pakketdienst de producten voor de eerste maal heeft aangeboden.
 
Artikel 7. Aflevering en risico
 
EM Sporting is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen EM Sporting en afnemer, dan wel tussen EM Sporting en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en EM Sporting. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. EM Sporting neemt uiteraard geheel het risico van verzending echter de kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.
 
Artikel 8. Verzendkosten
 
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in binnen- en buitenland.
EM Sporting behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt EM Sporting de verzendkosten.
 
Artikel 9. Garanties
 
EM Sporting levert alle artikelen (lees ook gemonteerde artikelen) met de volledige fabrieksgarantie. De garantie is geldig tot 1 jaar na aankoopdatum van het product  (sommige producten kan de garantietermijn afwijken). De garantievoorwaarden tasten de rechten voor de consument die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst niet aan.
 
9.1. Niet goed geld terug garantie:

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven (geassembleerde producten). De retourzending dient vooraf bij EM Sporting telefonisch te worden aangemeld. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Tot veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, is het mogelijk de bestelling te annuleren. Vervolgens heeft de afnemer na annulering van de bestelling nogmaals veertien (14) dagen om de bestelling retour te sturen.
EM Sporting behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van EM Sporting of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer. EM Sporting zal nadat de producten zijn geretourneerd, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van retour aan de afnemer retourneren.
Retourzendingen worden door EM Sporting uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door EM Sporting. De verzendkosten voor het retour zenden van de goederen naar EM Sporting zijn voor rekening van de afnemer.
 
9.2 Ruilen:

Indien afnemer meent dat leveringen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft afnemer de keuze deze levering tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe levering, binnen veertien (14) dagen na aflevering van de bestelling. Voordat retour gezonden wordt dient de afnemer contact op te nemen met iemand van EM Sporting.
De verzendkosten van het retourneren van het artikel en weer opnieuw verzenden naar afnemer zijn voor rekening van de afnemer.
 
9.3 Defecte incomplete zendingen:

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij EM Sporting. Retourzendingen worden door EM Sporting uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor EM Sporting.
 
9.4 Gemonteerde producten:

Voor producten die in opdracht van de afnemer zijn gemonteerd en als zodanig niet meer in de originele staat zonder beschadiging van het product zijn te herstellen geldt de “niet goed geld terug” garantie en ruilen, niet. Leveringen die niet voldoen aan de door de afnemer opgegeven montagegegevens worden hersteld door EM Sporting.

9.5 Garantie conform voorwaarden:

Garantie conform de door EM Sporting gedeponeerde voorwaarden bij de KVK.
Bij onacceptabel kwaliteitsverlies tijdens normaal gebruik en hantering van de gestelde was/droogvoorschriften, met uitzondering van buitensporige belasting van de kleding door incidenten of gebruik op kunstgras, zal EM Sporting de materialen onderzoeken, intern overleggen en waar nodig bij juiste claim de materialen vervangen (voetbalkousen en keepersmaterialen uitgezonderd).
Onder vervanging vallen alleen de materialen.
Bedrukkingen en borduringen vallen hier niet onder en worden niet (kosteloos) vervangen.
 
Artikel 10. Privacy persoonsgegevens

EM Sporting zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.
Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op uw interesse en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van EM Sporting totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan EM Sporting zijn voldaan.
 
Artikel 12. Overmacht
 
12.1 Elke van de wil van EM Sporting onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van EM Sporting kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
12.2 Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door EM Sporting of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
12.3 In geval van tijdelijke overmacht is EM Sporting gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
12.4 De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen
 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van EM Sporting is het Nederlandse recht van toepassing.

Klachtenregeling

1.   
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.   
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.   
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.   
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (
www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.   
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.   
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Beoordeling door klanten: 9,2 / 10

© 2024 EM Sporting

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.